Ochrana osobných údajov

Prostredníctvom  webovej stránky  https://www.pompomtoys.sk/ a http://www.pompomhracky.sk/ k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z.  (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.),  a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

1. Identifikácia prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej ako „IS“):

Zoltán Hodossy – Pompomtoys, Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 201-12304, miesto podnikania: Kukučínova ulica 1214/1, 929 01 Dunajská Streda, SR, IČO: 35281821, DIČ: 1020133246, IČ DPH: SK1020133246.

 

2. Názvy informačných systémov prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

IS E-shop

IS Marketing

 

3. Prehlásenie prevádzkovateľa IS:

Prevádzkovateľ vykonal oznámenie (pôv. registráciu) IS E-shop a IS Marketing na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pridelené čísla oznámení IS: 201411545 a 201411546.

 

4. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu v IS E-shop a IS Marketing:

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania 
objednávok, odosielania newsletterov a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám (aj prostredníctvom pošty alebo prepravných spoločností), ktoré si tento objednali v internetovom obchode prevádzkovateľa IS.

 

5. Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

  •          meno
  •          priezvisko
  •          adresa (doručenia)
  •          telefonický kontakt
  •          emailový kontakt
  •          číslo OP

Fakturačné údaje:

o   Meno a priezvisko / Obchodný názov*

o   Adresa trvalého bydliska / sídla*

o   IČO*, DIČ*

Údaje pre doručenie:

o   Meno príjemcu (dotknutej osoby)

o    Priezvisko príjemcu (dotknutej osoby)

o   Adresa doručenia

o   Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

Kontaktné údaje:

o   Meno kontaktnej osoby*

o    Telefonický kontakt - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

o    Emailový kontakt - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru

o   Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavovania a riešenia prípadných reklamácií. 

* údaje právnických osôb

 

6. Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe / dotknutých osobách výlučne prostredníctvom formulára, ktorý je zobrazený na tejto webovej stránke internetového obchodu.

 

7. Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

 

8. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám s výnimkou kuriérskych (prepravných) spoločností, z titulu doručovania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ IS za účelom doručovania  objednaného tovaru uzatvoril zmluvný vzťah s kuriérskymi resp. prepravnými spoločnosťami, ktorým poskytuje osobné údaje dotknutých osôb v uvedenom rozsahu (meno, priezvisko, adresa doručenia, telefonický kontakt).

Slovak Parcel Service s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO : 31 329217

General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec
IČO : 36624942

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Na pántoch 18 ,83106 Bratislava - Rača
IČO : 47927682

Zásielkovňa spol. s r.o.
Šustekova 3697/49
851 04 Bratislava
IČO : 48136999

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

9. Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (spotrebiteľ) svojim zaregistrovaním sa na tejto webovej stránke internetového obchodu,  ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky internetového obchodu (e-shopu) na webovej adrese  https://www.pompomtoys.sk/ alebo na http://www.pompomhracky.sk/ udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok vrátane doručovania objednaného tovaru (prostredníctvom kuriérskych spoločností) a elektronického zasielanie info a newsletterov, prevádzkovateľovi IS, ktorým je Zoltán Hodossy – Pompomtoys, Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 201-12304, miesto podnikania: Kukučínova ulica 1214/1, 929 01 Dunajská Streda, SR, IČO: 35281821, DIČ: 1020133246, IČ DPH: SK1020133246.  Súhlas je udeľovaný zákazníkom (spotrebiteľom) dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka (spotrebiteľa) písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom (spotrebiteľom) udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa: IS: Zoltán Hodossy Kukučínova ulica 1214/1, 929 01 Dunajská Streda alebo elektronicky: andrea@pompomtoys.sk

 

10. Prevádzkovateľ internetového obchodu zároveň informuje dotknuté osoby, že napriek prijatým bezpečnostným opatrenia  a bezpečnostnej dokumentácii vo forme Bezpečnostného projektu, nie je možné riziko zneužitia osobných údajov eliminovať na 100% a to predovšetkým pri okolnostiach vyššej moci alebo hackerských útokoch.

 

11. Práva dotknutej osoby:

§28  zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.: Práva dotknutej osoby:

(1)   Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby.

(2)   Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6)   Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7)   Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8)   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.